Условия за отказ на поръчка

УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ НА ЗАКУПЕНА СТОКА ЧРЕЗ САЙТА www.nextdaydeal.com 

1. Поради спецификата на услугата си, „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД предлага на Потребителите от името и за сметка на Търговеца/ Рекламодателя възможност за отказ на закупена стока чрез платформата „www.nextdaydeal.com“ и връщане на осъществено плащане не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на закупуване на стоката.

2. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

3. Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта www.nextdaydeal.com, по електронна поща на адрес: support@nextdaydeal.com като в случай че използва тази възможност, „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) обратно съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. В случай, че потребителят се откаже от договора за продажба от разстояние, сключен с Търговеца/Рекламодателя, „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД ще възстанови всички плащания, които е получил от името и за сметка на Търговеца/Рекламодателя, с изключение на допълнителни разходи, свързани с плащанията и доставките за всяка извършена поръчка на Сайта www.nextdaydeal.com, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни считано от датата, на която потребителят информира „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД за неговото решение за отказ от договора. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Потребителят следва да изпрати на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който потребителят е информирал „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок. Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката като разходи за доставка чрез куриер. Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

4. Отказ от закупени принтери и/или мултифункционални устройства и консумативите към тях може да бъде упражнен съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите и при условие, че стоките се върнат от потребителя в пълна комплектовка и ненарушена опаковка на консумативите /тонер и др./. В случай, че целостта на опаковката на съответния консуматив е нарушена, потребителят може да упражни правото си на отказ от закупен принтер и/или мултифункционални устройства и консумативите към тях съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите, като следва да заплати за своя сметка стойността на консуматив с нарушена опаковка.
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карти, да прецени дали да приеме върнатата стока.

5. Правото на отказ от договора извън търговския обект не се прилага в следните случаи: за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца; за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца; при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки; за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката; за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания; сключени по време на публичен търг; за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение; за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.