Общи условия

Общи условия за ползване на сайта www.nextdaydeal.com

Добре дошли в Интернет-сайта NextDayDeal! 

“NextDayDeal” е електронен магазин за пазаруване, който дава възможност от рекламираните в платформата стоки и услуги да се възползват потребители, които извършат регистрация на сайта чрез попълване на регистрационна форма и съгласие с настоящите Общи условия. Регистрационната форма може да бъде достъпена от потребителите не само на Интернет-сайта “NextDayDeal”, но и чрез социалните мрежи  Facebook, Instagram, Twitter и Google+

Тези условия за ползване се отнасят изключително и само за крайни потребители на услугите, предоставяни от Интернет-сайта. Крайният потребител има задължението да спазва конфиденциалността на данните, които предоставя на Интернет-сайта www.nextdaydeal.com, като пароли, потребителско име и други данни, ако има такива. Като използващ услугите на този Интернет-сайт потребителят приема, че интернет средата въпреки, че до голяма степен е сигурна, е възможно да има прекъсвания в поддръжката на предоставяните услуги, които са извън контрола на „Юнайтед Трейд Груп” ЕООД и „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД не носи никаква отговорност за загуба на каквито и да е данни, произтичаща от това прекъсване. 

С използването на Интернет-сайта www.nextdaydeal.com Вие се съгласявате с Условията за ползването му. Моля, регулярно да се информирате за промените в Общите условия и ако някакви въпроси и/или коментари във връзка с използването на нашия сайт, моля пишете ни на имейл info@nextdaydeal.com 

С предоставянето на Вашия имейл Вие се съгласявате да получавате персонализирани съобщения съдържащи актуалните оферти и промоции, предоставени от нашите рекламодатели и публикувани на платформата ни за пазаруване www.nextdaydeal.com, както и всякакви рекламни материали, придружаващи закупените продукти. 

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ, МОЛЯ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ИНТЕРНЕТ-САЙТ! 

С използване на Интернет-сайта www.nextdaydeal.com /Сайта/, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Общи условия за ползване на Сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. С използване на Сайта Вие предоставяте Вашето съгласие за събиране и използване за целите на Сайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация и данни. Обвързването от общите и профилираните условия е приложимо, както към текущата конфигурация на Сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения.

І. Общи разпоредби

 1. Интернет-страницата (уеб-сайтът/ Сайтът) www.comсе поддържа от „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД, ЕИК 203081582, със седалище и адрес на управление: 1407 гр. София, бул. „Черни връх“ № 75, офис 1, 1407 гр. София, e-mail адрес info@unitedtradegroup.eu, тел.: 0879188009 наричано по-долу за краткост Собственикът. 
 2. Настоящите Условия уреждат взаимоотношенията между Търговеца/Рекламодателя, Собственика на Сайта и потребителите (Вас) на Сайта nextdaydeal.com във връзка с ползването на Сайта и поражданите от това права и задължения за трите страни. 
 3. Собственикът на Сайта може да преразгледа и обнови настоящите Общи условия по всяко време. В случай, че продължите да ползвате Сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени. 
 4. Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне от Собственика на собствения си Интернет-сайт nextdaydeal.com за осъществяване на продажби посредством сключване на Договори от разстояние между продавачи /рекламодатели/ и потенциални купувачи /потребители/ и уреждат правата и задълженията на потребителите на Сайта. Страни по настоящия договор са „ Юнайтед Трейд Груп (ЕИК 203081582) от една страна и всеки потребител, заредил Сайта.
 5. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и всяко действие от негова страна, след като Сайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия.

ІІ. Приложими дефиниции

 1. “Браузър” е софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб-навигация (уеб-сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.
 2. “Уебсайт” („website“) e обособено място в глобалната Интернет-мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 3. “Интернет-сайт” е съвкупност от Интернет-страници с обща заглавна Интернет-страница, която при изписване на електронния адрес nextdaydeal.com се зарежда във Вашия браузър. 
 4. „Интернет страница“ е обособена част от уебсайт.
 5. „Потребител“/ „Клиент на Интернет-сайта nextdaydeal.com е всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до Интернет-страницата чрез пренасочване от друг Интернет-сайт и е извършило някакво действие (разгледал, регистрирал се, закупил стока или услуга от Интернет-сайта и др.);
 6. „Интерфейс“ е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който Потребителят комуникира с Интернет-сайта по достъпен за него начин.
 7. „Платформа“ е съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на Потребителя до възможностите на Интернет-пространството. 
 8. „Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена Интернет-страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет-страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 9. „Търговец“/ „Рекламодател“ е всяко юридическо лице, което чрез Платформата nextdaydeal.com, , собственост на Собственика, който промотира собствения му продукт за продажба на Потребителите.
 10. „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет-етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 11. „Информационна система “Система“ е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.
 12. „IP Адрес” („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет-страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет-мрежа.
 13. „Парола“ е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира Потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
 14. „Потребителско име“ е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
 15. „Потребителски профил“ е обособена част от уебсайта на„Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от nextdaydeal.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД.
 16. „Случайно събитие“ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 17. „Заплащане на стоките“ е извършено от Потребителите заплащане цената на закупените чрез сайта стоки чрез информационната платформа nextdaydeal.com на Собственика, който приема заплащането от името и за сметка на Търговците.
 18. „Стока/Услуга“ – конкретна стока и/или услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Търговеца, която последния желае да промотира сред Потребителите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия и отстъпки.
 19. „Договор за покупко-продажба на стоки/ услуги от разстояние“ – сключен посредством Сайта договор между Търговеца и Потребител за закупуване на рекламираната Стока/Услуга, предоставяна от Търговеца.
 20. „Начало на промотиране“ – моментът, от който клиентите–потребители могат да закупуват промотираните стоки и/или услуги, предоставяни от Търговеца;
 21. „Край на промотиране“ – крайния момент, до който клиентите – купувачи могат да закупуват промотираните стоки и/или услуги, предоставяни от Търговеца;
 22. „Време на промотиране“ – периодът между началото и края на промотирането;
 23. „Продажна цена“ – обявената цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

ІІІ. Предмет на договора за продажба от разстояние

 1. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн-пазаруване, чрез Интернет-сайта си www.com, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.
 2. Договорът за продажби от разстояние /Договора/, чрез който Потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД, е различен от настоящите Общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на Договора за покупко-продажба от разстояние, Потребителят се съгласява както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на Договора, предвиждащ авансово плащане или заплащане цената на стоките чрез наложен платеж или чрез платежна система, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.
 3. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД единствено и само поддържа Интернет-сайта www.com в качеството му на собственик на платформата като не е страна по договорите за продажба от разстояние, като не носи отговорност при следните случаи:
 • За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез Сайта, собственост на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД;
 • За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна и/или законова отговорност по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, закупени от Потребителите чрез Сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени в Сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;
 • За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез Сайта, собственост на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД;
 • За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на Сайта;
 • За всички вреди, причинени на Потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД”;
 • В случай, че Потребителят забрави потребителския си акаунт логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
 • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до Сайта, независещи от екипа на същия
 1. Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД. Когато Потребителят промени потребителското си име, „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 2. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до платформата: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет-етиката, правилата на морала и добрите нрави, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Сайта и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

5.1. Всеки от промотиращите търговци/ рекламодатели и от регистрираните потребители на Сайта – потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава "Юнайтед Трейд Груп" ЕООД: посредством поддържаната от него информационна платформа "www.nextdaydeal.com", да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци/ рекламодатели и конкретните потребители/ купувачи на промотираната стока/услуга; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане или заплащане цената на стоките чрез наложен платеж или чрез платежна система.

Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД.

 1. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД и лицето публикуващо информацията.
 2. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора, търговеца, рекламодателя на стоката.
 3. Всички закупени посредством поддържаната от „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД информационна платформа nextdaydeal.com стоки се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права и се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
 4. Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат.
 5. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

 IV.Рекламирани стоки на Сайта.

1. Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;
В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката, Продавач/Рекламодател на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски или друг език, когато:

2. Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

         б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

         в) Самата стока е носител на информация на английски или друг език, например, софтуер, музика и филми на английски или друг език; 

3. Всички, посочени на сайта продажни цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

V.Условия касаещи продажбата, закупуването и използването на продуктите

 1. Предлаганите посредством поддържаната от „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД информационна платформа www.comпродукти са широк асортимент стоки, предоставяни от различни фирми, които се представят под формата на промоционални дневни, седмични и с друга продължителност оферти. В страницата на всяка оферта е обявено подробно описание, съдържание, количество, цена, срок на офертата, както и Собственикът-доставчик/ търговец.
 2. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в Сайта на www.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.
  По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.
 3. При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения само и единствено с Търговеца/Рекламодателя за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта.
 4. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отказана поръчка, ако има такива.

 VI.Условия, касаещи заплащане и доставка на закупени стоки

 1. При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.
  При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на “ Юнайтед Трейд Груп “ ЕООД, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД изпълнява доставката на поръчаните стоки от името и за сметка на Търговеца/Рекламодателя. Потребителят има възможност да заплати стойността на поръчаната стока и посредством някоя от платежните системи, достъпни на интернет-сайта на „Юнайтед Трейд Груп” ЕООД (PayPal, Epay, с дебитна или кредитна карта Visa или Master Card). Потребителят има възможност да закупи поръчаните стоки на кредит чрез Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД. Поръчки с метод на плащане на кредит, постъпват за разглеждане и одобрение към кредитната компания. След издаване на становище за одобрение на стоков кредит, "Юнайтед Трейд Груп" ЕООД се свързва с Потребителя и уточнява детайли за доставката на стоката с придружаващият пакет документи за подпис. Потребителят подготвя предварително копие на лична карта, заверено лично от него с подпис и "Вярно с оригинала", което предава на куриера заедно с подписаните документи.
 2. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 24 (двадесет и четири) часа до 3 (три) работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД
 3. Доставката на поръчаните стоки се извършва съгласно посочените варианти и срокове на Сайта „www.nextdaydeal.com“. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) календарни дни, без да информира предварително Потребителите и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) календарни дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.
 4. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с допълнително уведомяване на Потребителя.
  Цената на разходите за доставка е калкулирана в продажната цена на стоките и потребителят не трябва да заплаща разходи за доставка на стоката до посочения от него адрес. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД няма задължение за монтаж и инсталация на доставените стоки. Доставка на закупена стока от сайта на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД се осъществява до адреса за доставка, посочен от Потребителя при първоначалната регистрация на сайта на Дружеството при спазване на следните условия:
 • Врата на апартамент или офис за сгради, въведени в експлоатация с акт образец 16, с работещ асансьор позволяващ качването на уредите.
 • Врата на двор, при къщи с дворно място или до врата на къща при къщи без дворно място, до които има проходим автомобилен път;
 • Вход на жилищна сграда, когато същата не е въведена в експлоатация с акт образец 16 и/или няма работещ асансьор, както и при всяка друга хипотеза, необхваната от горепосочените условия.
 1. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.
 2. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД на имейл: support@nextdaydeal.com или тел. 0879188009
  При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД на имейл: support@nextdaydeal.com или тел. 0879188009, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
 3. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.
 4. Стоките се предават от куриера на Потребителя, придружени с фактура на Търговеца/ Рекламодателя и пълна окомплектовка – инструкции за употреба на български език, гаранционна карта и др. като при предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. С подписването на придружаващите документи приемо-предавателен протокол по образец на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД. Потребителят или третото лице, посочено от него, декларират, че са получили стоката с пълната окомплектовка, описана по-горе. 
 5. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени. В този случай Потребителят дължи на дружеството възстановяване на разходите за куриер, извършени от дружеството при опит да бъде доставена поръчаната стока, за стойността на които Потребителят ще бъде информиран от дружеството на посочения от него е-мейл адрес, включително Дружеството има право да удържи едностранно стойността на тези разходите от заплатената от Потребителя цена на поръчаната стока.
 6. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД за такова искане на имейл: support@nextdaydeal.com или тел. 0879188009. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.

VII. Право на отказ от закупена стока

 1. Поради спецификата на услугата си, „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД предлага на Потребителите от името и за сметка на Търговеца/ Рекламодателя възможност за отказ на закупена стока чрез платформата nextdaydeal.com и връщане на осъществено плащане не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на закупуване на стоката.
 2. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора).

 1. Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта www.nextdaydeal.com, по електронна поща на адрес: support@nextdaydeal.com като в случай че използва тази възможност, „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) обратно съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. В случай, че потребителят се откаже от договора за продажба от разстояние, сключен с Търговеца/Рекламодателя, „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД ще възстанови всички плащания, които е получил от името и за сметка на Търговеца/Рекламодателя, с изключение на допълнителни разходи, свързани с плащанията и доставките за всяка извършена поръчка на Сайта www.nextdaydeal.com, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни считано от датата, на която потребителят информира „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД за неговото решение за отказ от договора. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Потребителят следва да изпрати на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който потребителят е информирал „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок. Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката като разходи за доставка чрез куриер. Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
 2. Отказ от закупени принтери и/или мултифункционални устройства и консумативите към тях може да бъде упражнен съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите и при условие, че стоките се върнат от потребителя в пълна комплектовка и ненарушена опаковка на консумативите /тонер и др./. В случай, че целостта на опаковката на съответния консуматив е нарушена, потребителят може да упражни правото си на отказ от закупен принтер и/или мултифункционални устройства и консумативите към тях съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите, като следва да заплати за своя сметка стойността на консуматив с нарушена опаковка.
  Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карти, да прецени дали да приеме върнатата стока.
 3. Правото на отказ от договора извън търговския обект не се прилага в следните случаи: за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца; за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца; при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки; за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката; за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания; сключени по време на публичен търг; за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение; за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

VIII. Защита на лични данни

 1. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на личната информация за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД е регистриран като Администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни под №428659
 2. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил, създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Потребителя. След регистрацията, ако желае, Потребителят има правото да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
 3. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.
 4. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително, но не само за целите на маркетинга, рекламата и за извършване на доставките на поръчаните от Потребителя стоки/ услуги, направени през Сайта. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД. Разходите, свързани с доставката на поръчаните от Потребителя стоки/ услуги, направени през Сайта е за сметка на потребителя или Търговеца/Рекламодателя, в зависимост от посоченото в офертата.
 5. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на Договора, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.
 6. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
 • е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • други посочени в Закона случаи; 
 1. С регистрацията си в www.com, Потребителят разрешава в потребителските му профили www.nextdaydeal.com, Facebook, Instagram, Twitter, Google + или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД.
 2. Потребителят има право да се противопостави на обработката на личните данни и да поиска заличаване. С оглед на упражняване на тези права, Потребителят следва да подаде писмено заявление, с дата и подпис, отправено до „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД.
 3. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД има право да откаже поръчка, извършена от малолетни или непълнолетни лица и не носи отговорност за продажба, извършена при поръчка от такива лица, в случай че те са предоставили невярна информация относно личните си данни при първоначалната регистрация на сайта.

IX.Конфиденциалност на комуникацията

Потребителите, приемайки настоящите Общи условия се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с Потребителя по електронен път, да бъдат ползвани от „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД за изпращане на съобщения за маркетинг и реклама на негови продукти или услуги, както и за статута на възникнали вследствие ползването на Интернет-сайта правоотношения. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД предоставя възможност на всеки Потребител безвъзмездно и по лесен начин да се откаже от получаването на този вид съобщения, в съответствие с правилата на закона.

 X.Авторски права

 1. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД зачита правата на интелектуална собственост и очаква своите потребители да правят същото. Наличната на сайта www.comинформация, която не е публикувана от неговите потребители, се обозначава с авторството на съответното лице, с което се цели защита на правата и популяризация на творчеството на правоимащия субект.
 2. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на сайта www.com, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и не могат да бъдат използвани от което и да е друго лице в нарушение на действащото законодателство.
 3. Правата на интелектуална собственост по отношение на стоките в публикуваните оферти принадлежат на Търговеца, който декларира, че е носител на авторските права или има правото да използва съответното съдържание, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на уебсайта или предоставянето му на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД за разполагане на сайта не нарушава правата на трети лица.
 4. Всички елементи на съдържанието на сайта www.com, включително дизайн, домейн име, търговска марка, бази данни, текст, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представляват обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права Закона за търговските марки и географските означения и Закона за промишления дизайн и са интелектуална собственост на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД или са предоставени за ползване на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД.
 5. Всеки Потребител се задължава при ползване на сайта www.com да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, като се съгласява и признава, че „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД притежава всички права на интелектуална собственост, като Потребителят се задължава да не променя, адаптира, копира, възпроизвежда или използва по друг начин информацията, публикувана на сайта.
 6. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД има правото по всяко време и без предварително предупреждение да премахне всяко съдържание, разположено на сайта, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Потребителя, по преценка на „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.
 7. В случай че Потребител смята, че материали, публикувани на Сайта, нарушават нечии права на интелектуална собственост, следва да се свърже със Собственика чрез посочените в секция „Контакти” на титулната страница начини и да разясни притесненията или възраженията си, с цел предприемане на необходимите мерки.

 XI.Допълнителни условия

 1. Всички специални условия представляват неразделна част от настоящите общи условия. 
 2. „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя. В случай, че е извършена промяна, потребителят посещавайки сайта, автоматично се съгласява с нея.
 3. Потребителят заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.
 4. Потребителят заявява изричното си съгласие да заплати цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа чрез авансово плащане или платежна система или чрез наложен платеж при получаване на стоката.
 5. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 6. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички спорове, които не могат да бъдат разрешени от страните, се отнасят за решаване до компетентния български съд в гр. София.

Настоящите Общи условия са приети на 30.12.2016 г. и влизат в сила от 02.01.2017 г.

Всички права запазени! „Юнайтед Трейд Груп“ ЕООД